synkron

styrd av samma klocka. – Synkrona processer, till exempel synkron dataöverföring, styrs av en gemensam klocka eller genom att båda parter inväntar på förhand överenskomna händelser. De flesta datorprocessorer är synkrona, det vill säga att komponenterna i processorn arbetar i takt med processorns klocka. Detta underlättar samordningen av processorns arbete, men kan vara ineffektivt, eftersom de snabba delarna av processorn ägnar en stor del av sin tid åt att vänta på klockan. I snabba processorer med invecklad kretsdragning är det dessutom fysiskt omöjligt att ge alla komponenter exakt samma tid, eftersom impulsen från klockan behöver olika lång tid för att nå olika delar av processorn. Det kommer därför allt fler asynkrona processorer. – När det gäller datakommunikation har synkron kommunikation länge varit omodernt, men det börjar bli intressant för direktsändning av digitalt ljud och video över internet. – Skillnaden mellan orden synkron och synkroniserad är att synkron betyder att två händelseförlopp följer samma klocka, medan synkroniserad betyder att två klockor är inställda så att de visar samma tid.

[datakommunikation] [datorns konstruktion] [processorer] [ändrad 14 november 2018]

mikrokod

programkod som styr datorns arbete i de minsta detaljerna. – Mikrokod är knuten till maskinvaran och kan inte påverkas av vanliga programmerare. Den brukar vara installerad i ROM som fast program och läses in när datorn startas. Ändringar av mikrokod är möjliga, men görs normalt bara vid uppdateringar från leverantören. – Mikrokoden bildar ett extra, normalt omärkligt, skikt mellan operativsystemet och maskinvaran. Det översätter programmets mer allmänt hållna instruktioner till konkreta instruktioner för maskinvaran. Ursprungligen utvecklades mikrokod för att kompensera skillnaden mellan den långsamma minnesaccessen och de snabbare processorerna: enkla instruktioner som hämtades från hårddisken aktiverade mer komplicerade rutiner som beskrevs i mikrokoden, som lästes in i arbetsminnet en gång för alla när datorn startades. Mikrokod gör också att datorer som i själva verket har olika maskinvara kan bete sig som samma datortyp: de kan köra samma operativsystem och samma program. – På engelska: microcode.

[datorns konstruktion] [mjukvara] [programmering] [ändrad 1 oktober 2019]

klocka

(clock) – i processorer: en inbyggd frekvenshållare som används för samordning av arbetet i datorns olika delar. Det är en krets som producerar en signal med hög, regelbunden frekvens (se kristalloscillator). Signalen går till datorns delar som arbetar i takt med signalen. Klockans takt kallas för klockfrekvens, och varje taktslag kallas för klockcykel. Datorsystem som fungerar oberoende av klockan kallas för asynkrona. – Läs också om överklockning. – Processorns klocka, som kanske hellre borde jämföras med en metronom, ska inte förväxlas med det datorprogram som visar klockslag och datum. Den klockan får numera oftast (nästan) exakt tid över nätet – se internettid. – Läs också om smarta klockor.

[datorns konstruktion] [processorer] [tid] [ändrad 21 juni 2020]

klockcykel

ett taktslag för klockan som reglerar en processors arbete. En processor med klockfrekvensen en gigahertz genomgår en miljard klockcykler per sekund. Klockans signal är en vågrörelse, och varje cykel är en våg med vågdal och vågtopp. I äldre datorer gjorde varje komponent (högst) en sak per klockcykel, men i nyare datorer klarar de två eller fler saker per klockcykel (se till exempel quad data rate). Asynkrona system fungerar oberoende av klockcykler. – På engelska: clock cycle.

[datorns konstruktion] [processorer] [ändrad 14 juni 2018]

buss

sammansatt signal som passerar datorns olika delar (processor, lagringsminne, grafikkort, kortläsare) i tur och ordning längs en slinga. Bussar kan också användas för anslutning av yttre tillbehör. Bussen är också den hårdvara (ledningar, kontakter) som behövs. – Signalen är sammansatt av information från och till de olika enheterna. När bussen kommer till en ansluten enhet lämnar den av information som är adresserad till den enheten och hämtar samtidigt information som är adresserad till andra delar av datorn. Det påminner alltså om en stadsbuss med hållplatser, därav namnet. – Fördelen med en buss är att en enda förbindelse kopplar ihop alla delar av datorn. Externa bussar (som FireWire) gör att många externa tillbehör kan kopplas samman i en lång rad och anslutas till en enda kontakt. Man kan lätt lägga till nya delar. Alternativet skulle vara att koppla ihop alla komponenter var för sig. Det skulle kräva många fler ledningar och det skulle bli besvärligt att ansluta nya komponenter. – Jämför med växelmatris (switched fabric).

[datorns konstruktion] [hårdvara] [ändrad 30 januari 2018]