FireWire

standard för anslutning av utrustning till dator: klarar snabb dataöverföring och passar bra för digital video och andra krävande applikationer. – FireWire är en buss och en standard för kontakter. Man kan koppla ihop upp till 63 apparater (hårddiskar, skrivare, videokameror…) i en slinga och ansluta dem till ett enda FireWire-uttag i en dator. FireWire kan överföra upp till 800 megabyte per sekund, och kan dessutom göra det med garanterad datatakt, vilket är värdefullt när man spelar in digital video. Nackdelen är att tekniken är dyr. – FireWire utvecklades av Apple som en ersättning för SCSI, och lanserades 1998. Det har blivit en standard under beteckningen IEEE 1394, och används också i Windows-världen. Sony marknadsför firewire som i.Link, och det marknadsförs också under namnet Lynx. – Branschorganisationen för FireWire heter 1394 Trade Association (länk), vilande sedan 2015.

[datorns konstruktion] [hårdvara] [ändrad 30 januari 2018]

Harvardarkitekturen

(Harvard architecture) –– en tidig princip för datorkonstruktion, karakteriserad av separata minnen för program och data. – Harvardarkitekturen användes bland annat 1946 i datorn Mark I på Harvard, men den slogs snart ut av von Neu­mann‑arki­tekturen. –Harvardarki­tekturen hade vissa fördelar, till exempel att processorn kunde läsa in instruktioner och data samtidigt. I vissa nyare datorer tillämpas en blandning av von Neumann- och Harvard­arkitekturerna. – Mer i Wiki­pedia.

[datorns konstruktion] [it-historia] [ändrad 22 december 2018]

digital

  1. – uttryckt med siffror – om information och mätningar: uttryckt i sifferform och som exakta tal. Vid behov avrundas talen. Alter­na­tivet är analog. – An­led­ningen till att datorer arbetar med data i digital form är att digitala data kan be­ar­betas och kopieras gång på gång utan att det blir svårare för datorn att avläsa informationen rätt. Even­tu­ella fel kan rättas till med hjälp av kontroll­siffror. Analog information försämras däremot varje gång den kopieras. – Ob­ser­vera att det vanliga decimala talsystemet med siffrorna 0——9 är precis lika digitalt som det binära talsystemet med ettor och nollor –– det som används i datorer. Skillnaden är praktiskt betingad, inte prin­ci­piell. – Se också numerisk;
  2. – allmänt ord för sådant som är baserat på inter­net och data­teknik, som det digitala sam­hället, till exempel i uttryck som den digitala klyftan och digitalisering. – Jäm­för med cyber och e-;
  3. – företaget Digital†, se Digital Equipment Corporation† (köpt av Hewlett‑Packard).

[datorns konstruktion] [datorvetenskap] [företag] [matematik] [uppköpt] [ändrad 24 januari 2019]

cacheminne

minne som tillfälligt lagrar instruktioner och data som datorn troligen snart kommer att behöva igen. – Oftast menar man ett snabbt halvledarminne som är nära anslutet till datorns pro­cessor, eller som är inbyggt i pro­cessorn. Cacheminnet ligger alltså fysiskt närmare pro­cessorn än vad arbets­minnet gör. – Cacheminnet snabbar på datorns arbete genom att hålla de data och instruktioner som för ögon­blicket är mest efter­frågade nära till hands. Detta styrs av program som är inbyggda i datorn. – Andra typer av cacheminne finns mellan arbets­minnet och lagringsminnet (diskcache) eller i datorns lag­rings­minne i stället för på en server (nätverkscache). – Ett cache­minne är något annat än en buffert, som används för data som datorn inte hinner ta itu med omedel­bart, eller för att jämna ut ett oregel­bundet till­flöde av data. – Cache är ett engelskt (ursprung­ligen franskt) ord som betyder ’gömma’ som i skatt­gömma. På svenska uttalas det så att det rimmar på krasch –– en cache, den cachen, flera cachar, cacharna; att cacha. – Se Datatermgruppen (länk, med ingående teknisk förklaring) och Wiki­pedia.

[minnen] [ändrad 19 december 2018]