fabric

  1. – allmänt: tätt sammankopplat nätverk i form av ett rutnät. Varje enhet kan kommunicera direkt med sina grannar. Alternativt: att enheterna är samman­­kopplade så att varje enhet direkt kan kommunicera med varje annan enhet i nät­verket. Kan på svenska kallas för flätverk eller sammanflätat nätverk. Rut­­näts­­lik­nande nät­verk kallas också för matriser. – Tekniken används i hög­­pres­ter­ande grupper av servrar där det är viktigt att infor­ma­tions­­över­­för­ingen går mycket snabbt. Flätverkets struktur gör att data­­över­­för­ingen de­cen­tra­li­seras: ett par enheter kan kom­mu­ni­cera med var­andra utan att ta kapacitet från ett annat par som kom­mu­ni­ce­rar samtidigt. – Se också switched fabric;
  2. – se computing fabric;
  3. – se växelmatris;
  4. – se nanofabric.

– Engelska fabric betyder vanligtvis väv, textil, flät­verk. Det kan inte översättas med fabrik.

[datorns konstruktion] [hårdvara] [nätverk] [ändrad 30 januari 2018]

bootstrap

to bootstrap – att starta en dator – att köra den automatiska process som läser in datorns operativ­­system från lagringsminnet till arbetsminnet (RAM). Detta är nödvändigt därför att arbets­­­minnet är ett flyktigt halvledar­­­minne som töms på alla data när man stänger av datorn. På engelska säger man oftast bara to boot, vilket ofta för­­svenskas till boota, men säg hellre starta. Äldre svensk term: själv­­in­mat­ande ladd­ning. – Bootstrap står för lift oneself by the boot­­straps, ordagrant: ”lyfta sig själv i stövelstropparna” – lyfta sig själv i håret. Det syftar på en para­­dox: när man startar datorn finns det inga program i arbetsminnet: alltså måste datorn läsa in pro­gram från lagringsminnet (hårddisken eller SSD:n), men då behövs det ett program som säger åt datorn att göra det, och hur får man datorn att läsa in det programmet? Datorn måste alltså lyfta sig själv i håret. (Jäm­­för med en bil med bensinmotor, som måste ha en elektrisk startmotor för att gå igång.) Lösningen på para­­­doxen är att datorn har ett start­­­program (förr BIOS, numera UEFI) som är permanent lagrat i ett fast minne. Det raderas alltså inte när datorn stängs av.

[datorns konstruktion] [ändrad 13 augusti 2019]

FireWire

standard för anslutning av utrustning till dator: klarar snabb dataöverföring och passar bra för digital video och andra krävande applikationer. – FireWire är en buss och en standard för kontakter. Man kan koppla ihop upp till 63 apparater (hårddiskar, skrivare, videokameror…) i en slinga och ansluta dem till ett enda FireWire-uttag i en dator. FireWire kan överföra upp till 800 megabyte per sekund, och kan dessutom göra det med garanterad datatakt, vilket är värdefullt när man spelar in digital video. Nackdelen är att tekniken är dyr. – FireWire utvecklades av Apple som en ersättning för SCSI, och lanserades 1998. Det har blivit en standard under beteckningen IEEE 1394, och används också i Windows-världen. Sony marknadsför firewire som i.Link, och det marknadsförs också under namnet Lynx. – Branschorganisationen för FireWire heter 1394 Trade Association (länk), vilande sedan 2015.

[datorns konstruktion] [hårdvara] [ändrad 30 januari 2018]

ord

  1. – (datorord, maskinord) – i datorteknik: datamängd som kan flyttas i en enda operation från arbets­minne till processor, och som kan korttidslagras i ett register i processorn. Ord­längden, som anges i bit, är en viktig egenskap hos datorer och operativ­system: en 64‑bitars­pro­cessor är mycket mer kraft­full än en 32‑bitarsprocessor, men bara om operativ­system och program är anpassade för den ord­längden. – Det var när den vanliga ordlängden var 8 bit som byte fick betydelsen 8 bit;
  2. – se sökord;
  3. – se ordbehandling.

[datorns konstruktion] [processorer] [ändrad 15 augusti 2019]

Harvardarkitekturen

(Harvard architecture) – en tidig princip för datorkonstruktion, karakteriserad av separata minnen för program och data. Harvardarkitekturen användes bland annat 1946 i datorn Mark I på Harvard, men den slogs snart ut av von Neu­mann‑arki­tekturen. Harvardarki­tekturen hade vissa fördelar, till exempel att processorn kunde läsa in instruktioner och data samtidigt. I vissa nyare datorer tillämpas en blandning av von Neumann- och Harvard­arkitekturerna. – Mer i Wiki­pedia.

[datorns konstruktion] [it-historia] [ändrad 22 december 2018]

digital

  1. – uttryckt med siffror – om information och mätningar: uttryckt i sifferform och som exakta tal. Vid behov avrundas talen. Alter­na­tivet är analog. – An­led­ningen till att datorer arbetar med data i digital form är att digitala data kan be­ar­betas och kopieras gång på gång utan att det blir svårare för datorn att avläsa informationen rätt. Even­tu­ella fel kan rättas till med hjälp av kontroll­siffror. Analog information försämras däremot varje gång den kopieras. – Ob­ser­vera att det vanliga decimala talsystemet med siffrorna 0—9 är precis lika digitalt som det binära talsystemet med ettor och nollor – det som används i datorer. Skillnaden är praktiskt betingad, inte prin­ci­piell. – Se också numerisk;
  2. – allmänt ord för sådant som är baserat på inter­net och data­teknik, som det digitala sam­hället, till exempel i uttryck som den digitala klyftan och digitalisering. – Jäm­för med cyber och e-;
  3. – företaget Digital†, se Digital Equipment Corporation† (köpt av Hewlett‑Packard).

[datorns konstruktion] [datorvetenskap] [företag] [matematik] [uppköpt] [ändrad 24 januari 2019]

cacheminne

minne som tillfälligt lagrar instruktioner och data som datorn troligen snart kommer att behöva igen. – Oftast menar man ett snabbt halvledarminne som är nära anslutet till datorns pro­cessor, eller som är inbyggt i pro­cessorn. Cacheminnet ligger alltså fysiskt närmare pro­cessorn än vad arbets­minnet gör. – Cacheminnet snabbar på datorns arbete genom att hålla de data och instruktioner som för ögon­blicket är mest efter­frågade nära till hands. Detta styrs av program som är inbyggda i datorn. – Andra typer av cacheminne finns mellan arbets­minnet och lagringsminnet (diskcache) eller i datorns lag­rings­minne i stället för på en server (nätverkscache). – Ett cache­minne är något annat än en buffert, som används för data som datorn inte hinner ta itu med omedel­bart, eller för att jämna ut ett oregel­bundet till­flöde av data. – Cache är ett engelskt (ursprung­ligen franskt) ord som betyder gömma som i skatt­gömma. På svenska uttalas det så att det rimmar på krasch – en cache, den cachen, flera cachar, cacharna; att cacha. – Se Datatermgruppen (länk, med ingående teknisk förklaring) och Wiki­pedia.

[minnen] [ändrad 19 december 2018]