arkitektur

(architecture) beskrivning i stora drag av ett system av mjuk­vara. Arki­tek­tu­ren be­skriver vilka kom­po­nenter som ingår i systemet, vad kom­po­nenterna ska göra, hur de fungerar ihop och hur hård­vara och an­vändare på­verkar systemet. Termen används också om hård­vara i mot­sva­rande be­ty­delse. Se också it-arki­tekt.