software-as-a-service

(SaaS)program som nättjänst – program som hyrs ut via webben. Användaren kommer åt programmen från sin webbläsare, men programmen körs på programuthyrarens servrar. Användarens dator kör bara det grafiska användargränssnittet som en webbsida. Uthyraren tar ofta betalt efter hur mycket programmet används. – Benämningen SaaS används främst om program som är utveck­lade just för att användas på detta sätt, till exempel Microsoft 365. – Läs också om molnet och webb 2.0.

[ord på as-a-service] [ändrad 30 augusti 2022]

infrastructure-as-a-service

(IaaS) – infrastruktur som tjänst – det ett företag hyr in sig på servrar och annan infrastruktur som körs som molntjänster. – Kunden kör sina applikationerpersondatorer, smarta mobiler och surfplattor, men all infrastruktur finns i virtuell form hos hos molntjänsten. Anslutning sker genom internet. Ofta betalar kunden bara för det utrymme och den kapacitet som faktiskt utnyttjas. – IaaS räknas som en molntjänst. – Jämför med function-as-a-service (FaaS), där tjänsteleverantören med automatik förser kunden med den infrastruktur som behövs.

[ord på as-a-service] [ändrad 9 september 2021]

database-as-a-service

databas som nättjänst – det att ett företag tillhandahåller data­bas­hante­rare och lagringsutrymme för databaser över internet åt andra företag. Kunden behöver bara ha de program som hämtar, lägger in, ändrar och stryker data i databasen. Tekniskt under­håll, upp­grade­ringar och last­balan­se­ring sköts av före­taget som till­handa­håller tjänsten. Namnet anspelar på liknande tjänster som software-as-a-service. – För­kortas DBaaS.

[databaser] [ord på as-a-service]

application service provider

ASP – programuthyrning, program­uthyr­nings­företag – företag som hyr ut dator­program över internet. Termen användes om en tidig form av moln­tjänster. Pro­gram­men körs över webben, det vill säga att kunden kommer åt dem från sin webb­läsare, men pro­gram­men körs på uthyrarens servrar. Betalning sker efter använd­ning. – Be­näm­ningen ASP har mest använts om företag som hyr ut standard­program på detta sätt. Numera är det däremot oftast special­utveck­lade program som hyrs ut på detta sätt. Be­näm­­ning­en har därför allt mer ersatts av software-as-a-service (SaaS).

[molnet] [mjukvara] [ändrad 14 juni 2017]