exekvera

(execute) – i datorteknik: att låta en dator genom­föra instruktionerna i ett program; att köra programmet. – Be­ty­delse­mäs­sigt är det ingen skill­nad mellan exekvera och köra: skriv gärna köra om du vänder dig till läsare som kanske inte känner till ordet exe­kvera. – Se också runtime. – Exekvera, förkortat x, är en av de tre rättighet­er­na (rwx) i Unix-system: rätt att exekvera ett pro­gram inne­bär att ha rätt att göra just det (men inte nödvändigt­vis att göra något annat). De andra två rättig­het­er­na är att läsa (read) och att skriva (write).

[mjukvara] [programkörning] [ändrad 29 maj 2020]