klient

program som lägger över arbets­upp­gifter på ett annat program: servern. – Ett system med klienter och servrar kallas för klient–‑server‑system. En klient är egentligen alltid ett program, men ofta kallas den dator som kör klient­pro­gram­met för klient. Man brukar skilja mellan tunna klienter och feta klienter. – Be­greppet var vanligt på 1990‑talet då man på arbets­platser gick över från fri­stå­ende persondatorer till lokala nätverk med klient–‑server­system. Numera är många av de program som körs på en person­dator beroende av internet, och alltså tekniskt sett klienter, men ordet används sällan i det samman­hanget. – Rent tekniskt kan uppdel­ningen av ett programs funktion i klient och server genom­föras omärkligt för användaren. Det kan till och med vara praktiskt att dela upp ett program i klient och server och ändå köra dem på samma dator. I sådana fall är det inte alltid tydligt vad som är klienten och vad som är servern, men en tumregel är att det program som är närmast använd­a­ren –– det man ser på bild­skärmen – –kallas för klient. Mer precist är klienten beställaren och servern utföraren. – På engelska: client.

[it-system] [ändrad 3 december 2018]