database-as-a-service

databas som nättjänst – det att ett företag tillhandahåller data­bas­hante­rare och lagringsutrymme för databaser över internet åt andra företag. Kunden behöver bara ha de program som hämtar, lägger in, ändrar och stryker data i databasen. Tekniskt under­håll, upp­grade­ringar och last­balan­se­ring sköts av före­taget som till­handa­håller tjänsten. Namnet anspelar på liknande tjänster som software-as-a-service. – För­kortas DBaaS.

[databaser] [ord på as-a-service]