aktiv

(active) om program: som för tillfället kan ta emot inmat­ningar (tangent­tryck­ningar, mus­rörel­ser, klick) från använd­aren. Nor­malt det program som finns i det översta fönstret. Andra pro­gram kan vara öppna samtidigt (det vill säga att datorn har läst in dem i arbets­minnet och startat dem, och de syns i någon form på bild­skärmen), men bara ett av dem åt gången är aktivt i denna bemärk­else. (De andra öppna program­men kan vara i gång, det vill säga att de tar emot och be­arbe­tar informa­tion, men bara det för till­fället aktiva program­met inter­agerar med använd­aren.)