fönster

(window) – avgränsat utrymme som visas på bild­skärm, oftast ut­format som en rektangel med ram. Flera fönster kan visas sam­tidigt, even­tu­ellt över­lappande. – Fönster är en grund­lägg­ande kom­po­nent i grafiska användar­gräns­snitt. Fönstren gör att an­vänd­aren enkelt kan över­blicka informa­tion i flera doku­ment eller program, antingen genom att ha dem öppna intill varandra eller genom att snabbt växla mellan dem. Varje öppet program dis­po­nerar ett eller flera fönster. Fönster är flytt­bara, kan förstoras och för­minskas, kan över­lappa och dölja var­andra, och de kan döljas eller krympas till små symboler. De kan också öppnas och stängas. Om det som ska visas i fönstret inte får plats brukar man kunna rulla det med rullnings­lister. Ibland kan man också zooma, det vill säga för­stora eller förminska inne­hållet. Bild­skärms­ytan bakom fönstren kallas för skrivbordet eller arbets­ytan. – Mindre fönster med spe­ci­ella funktioner kallas för rutor, till exempel dialog­rutor, text­bubblor eller paletter. – Första kommersi­ellt framgångsrika fönster­systemet kom 1984 på Mac­intosh, men idén hade ut­veck­lats på 1970‑talet av Xerox PARC, som utgick från hur folk hanterar pappers­ark på skriv­bord. – På smarta mobiler och surfplattor används inte fönster på samma sätt som på datorer, eftersom det är svårt att handskas med fönster på små ytor. Van­ligt­vis får det aktiva pro­gram­met fylla hela bild­skärmen.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 27 april 2018]