beställtryck

(print-on-demand) –– även exemplar­tryck, styck­tryck, per­son­ligt tryck – fram­ställ­ning av tryckta böcker och annat material i enstaka exemplar till låg kostnad. Detta i kontrast till tra­di­tion­ella tryck­metoder som kräver att man trycker hundra­tals eller tusen­tals exemplar om man vill få ett rimligt pris per exemplar. Dess­utom innebär beställ­tryck att kunden köper boken först, sedan trycks den. –– För­ut­sätt­ningen för beställ­tryck är dels att boken finns lagrad som datafil (så att man inte behöver sätta den), dels att tryck­ningen görs med avan­ce­rade laser­skriv­are som både trycker och binder boken (i stället för tra­di­tion­ella tryck­pressar med höga igång­sätt­nings­kost­nader). – Denna tryck­metod har flera fördelar:

  1. det blir billigt att hålla böcker som sällan efter­frågas till­gäng­liga. Kunderna kan köpa böcker som annars skulle vara ut­gång­na från förlaget. Allt som förlaget behöver göra är att till­handa­hålla en tryckbar fil. (Se långa svansen);
  2. bokens utformning kan anpassas till kundens önske­mål. Man kan till exempel trycka boken med större stil än vanligt;
  3. handböcker och läroböcker kan löpande hållas aktuella, och det blir eko­no­miskt försvar­bart att införa även små ändringar. Varje köpare kan få en färsk version.–

– Se också Espresso book machine.