dataskyddsombud

(data protection officer, DPO) – person som ansvarar för att en organisation följer Dataskyddsförordningen, i synnerhet när det gäller dataskydd. – Dataskyddsombudet kan vara en anställd eller en extern kraft. Organisationer som har fler än 250 anställda, eller som har som huvudsaklig verksamhet att behandla personuppgifter, är skyldiga att utse ett dataskyddsombud; för andra är det frivilligt. Dataskyddsombudet ska ha sådana befogenheter att hon kan utföra sitt uppdrag effektivt. – I Personuppgiftslagen†, PuL, motsvar­a­des dataskyddsombud av personuppgiftsombud.

[dataskydd] [dataskyddsförordningen] [personuppgifter] [ändrad 18 mars 2022]