Dataskyddsförordningen

EU:s gemensamma förordning om dataskydd. – Grundtanken i för­ord­ningen är att varje individ ska ha bestämmanderätt över sina person­uppgifter. Förordningen ska införas i EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Då ersätter den i Sverige Personuppgiftslagen (PUL), och för hela EU ersätter den Data­skydds­direktivet. Att förordningen är gemensam för hela EU motiveras med att företag och andra orga­ni­sa­tioner inte ska behöva rätta sig efter olika lagar och regler i olika EU‑länder. Förordningen gäller inte privat­personer och deras digitala adressböcker eller andra data. – De fem grundprinciperna i Data­skydds­förordningen är:

 • – Individen är källan. Personuppgifter ska komma från den som de gäller;
 • – Rätt att veta. Var och en ska ha rätt att veta vilka personuppgifter som lagras om en, och vad de används till;
 • – Samtycke. Det ska krävas godkännande för lagring av personuppgifter;
 • – Minimering. Man får inte samla in och spara fler personuppgifter än vad som är befogat med tanke på syftet;
 • – Hårda straff. Företag och andra organisationer som bryter mot reglerna kan åläggas att betala höga straffavgifter.

– Viktiga inslag i EU:s dataskyddsförordning är:

 • – registering av personuppgifter kräver samtycke av den som det gäller;
 • – om det gäller personer under 16 år måste man ha vårdnadshavares samtycke;
 • – i samband med registreringen måste man informera om vilket rättsligt stöd man har för att samla in och lagra personuppgifterna;
 • – man får sedan inte bredda användningen av personuppgifterna;
 • – företag och organisationer som samlar in och lagrar uppgifter som kan ha allvarliga konsekvenser för de berördas personliga integritet måste göra en konsekvensanalys och i allvarliga fall samråda med till­syns­myndig­heten (i Sverige Datainspektionen). Detta gäller alltid för uppgifter om minderåriga;
 • – företag eller organisation som huvudsakligen hanterar personuppgifter eller har minst 250 anställda måste ha ett dataskyddsombud som ser till att Dataskyddsförordningen efterlevs;
 • – alla dataintrång eller andra incidenter som kan leda till att person­uppgifter kommer på avvägar måste dokumenteras, och i allvarliga fall rapporteras till till­syns­myndig­heten. Om dataintrånget kan leda till allvarliga risker för de personer som uppgifterna gäller (till exempel ekonomisk förlust) måste man även informera dem;
 • – om en organisation lämnar ut personuppgifter till en annan or­ga­ni­sa­tion måste den första or­ga­ni­sa­tionen meddela den andra ifall uppgifterna senare ändras;
 • – personuppgifter i ostrukturerat material (till exempel på webbsidor) ska nu behandlas enligt samma regler som personuppgifter i strukturerade databaser. Detta gäller även för personuppgifter som har lagts in innan Dataskyddsförordningen trädde i kraft;
 • – när man samlar in personuppgifter måste man informera de berörda om vem man är, varför man gör det, vad uppgifterna ska användas till och vilken rätt man har att samla in uppgifterna. Man måste också upplysa om vart man kan vända sig med klagomål;
 • – de berörda har rätt att se vilken information som har samlats in om dem, att få felaktiga uppgifter rättade, att bli strukna (se också rätt att bli bortglömd), att invända mot hur personuppgifterna an­vänds och att flytta personuppgifterna (till exempel från ett företag till ett annat, som när man byter tele­operatör);
 • – företag som inte följer Dataskyddsförordningen kan åläggas att betala straffavgifter på upp till 20 miljoner euro, för stora företag ännu mer.

– Att det är en förordning i stället för ett direktiv innebär att bestäm­mel­serna gäller som lag i alla EU‑länder (samt Island, Liechtenstein och Norge). Det finns visst utrymme för lokala anpassningar, se Data­skydds­utred­ningen. Grundlagen påverkas inte av Dataskyddsförordningen. Tryck­frihets­för­ord­ningen och Yttrande­frihets­grund­lagen gäller som tidigare. – Hela texten på svenska finns på denna länk.

– På engelska: General data protection regulation, förkortat GDPR.

[dataskyddsförordningen] [eu] [juridik] [personuppgifter] [ändrad 15 maj 2017]