De-Mail

en tysk tjänst för elek­tronisk kommu­nika­tion, baserad på statliga krav på säkerhet och autenti­sering. – De‑Mail kan användas för säker överföring av dokument genom internet. Alla meddelanden överförs och lagras i krypterad form. Användare kan välja tilläggsfunktioner av samma slag som finns i pappers­post, till exempel re­kommen­de­rade brev och mottagningsbevis. De‑mail erbjuder också säker lagring av dokument. – För att öppna ett De‑Mailkonto måste privat­personer identi­fiera sig eller, om de öppnar kontot för ett företags räkning, visa att de har fått i uppdrag att göra det. De‑Mail kan sedan utfärda certifikat som användaren kan skicka till tredje part för att styrka att hon är rätt ägare till kontot. – Specifika­tionerna för De‑Mail fast­ställdes i tysk lag 2011, men tyska staten tillhandahåller inte tjänsten. Det gör tyska nät­opera­törer. – Se de-mail.info.

[e-post] [it-säkerhet] [ändrad 6 februari 2023]

Dagens ord: 2015-04-04