envägsfunktion

(one-way function) – matematisk funktion som är relativt enkel att utföra, men svår eller omöjlig att utföra i andra rikt­ningen. – Jäm­­för med två­vägs­funk­tioner, till exempel paren addition och sub­trak­tion eller multi­plika­tion och divi­sion. Det är lätt att räkna ut att 7×9=63, och nästan lika enkelt att räkna ut att 63÷7=9. En­vägs­funk­tioner har inga sådana om­vänd­ningar. Ta räkning med potenser: det är lätt att räkna ut att 7 upphöjt till 5 är 16 807, men det finns inget enkelt sätt – ingen al­go­ritm – för att räkna ut femte roten ur 16 807. Man får pröva sig fram. – En­vägs­funk­tioner i kom­bi­na­tion med mate­ma­tiska gen­vägar är förut­sätt­ningen för asym­metrisk kryp­te­ring. Ett med­de­lande om­vandlas då först till siffror, och de tal som då uppstår behandlas mate­ma­tiskt med en­vägs­funk­tioner. Man får då ett nytt tal, som är det krypterade meddelandet. Det går då inte att på rimlig tid åter­skapa det ur­sprung­liga talet, även om man känner till vilka en­vägs­funk­tioner som har använts. För att åter­skapa det ur­sprung­liga talet, alltså för att de­kryp­tera med­de­landet, måste man känna till ett hemligt tal (en privat nyckel), som kan an­vändas för att åter­skapa med­de­landet på ett relativt enkelt sätt. Det hemliga talet är utvalt med hjälp av en matematisk genväg på ett sådant sätt att en­vägs­funk­tionen med hjälp av det blir en två­vägs­funk­tion.

Dagens ord: 2016-10-05