privat nyckel

(private key) – den nyckel (av två) som måste hållas hemlig i asymmetrisk kryptering. – Bara ägaren ska ha till­gång till den privata nyckeln. Den andra nyckeln, som sprids fritt, kallas för den öppna eller publika nyckeln. – Exempel: Om Bob vill skicka kryp­te­rade meddelanden till Alice hämtar han först Alices öppna nyckel, som är allmänt till­gäng­lig på internet. Sedan krypterar han med­de­landet till Alice med hennes öppna nyckel och skickar det till henne. Alice dekrypterar sedan med­de­landet med sin privata nyckel (som bara hon har). Det går inte att dekryp­tera med­de­landena med hjälp av den öppna nyckeln. – Dess­utom kan Alice använda sin privata nyckel för att förse sina med­de­landen med en elek­tro­nisk signatur, som Bob (och alla andra) lätt kan kontrol­lera med hjälp av Alices öppna nyckel. – Benämningen privat nyckel används när det gäller asymmet­risk kryp­te­ring, utom i pro­gram­met OpenPGP, som kallar det för hemlig nyckel (secret key). När det gäller symmet­risk kryp­te­ring talar man alltid om hemlig nyckel.

[kryptering] [ändrad 21 maj 2018]