Europeiska unionens domstol

domstol som dömer i tvister mellan EU:s medlems­länder och i frågor som gäller den gemen­samma EU-rätten. Kallas ofta för EU-dom­stolen. – Det är inte samma dom­stol som Europadomstole­n, som är knuten till Europarådet. – Se curia.europa.eu.