generalized processor sharing

(GPS) – den tänkta idealiska algoritmen för tidsfördelning i ett paket­förmedlande nätverk. – En GPS ska fördela kapaciteten i nätverket på ett så rättvist sätt som möjligt med tanke på meddelandenas art: video­konferenser, till exempel, som bör ha omärklig fördröjning, ska pri­ori­te­ras före e‑post om kapaciteten är begränsad. Samtidigt ska alla med­del­an­den komma fram inom rimlig tid. – En GPS delar in trafiken i klasser, och varje klass tilldelas en vikt. Om det är kö prioriteras, grovt förenklat, den kö som har högst sammanlagd vikt (antalet meddelanden i kön multi­pli­ce­rat med vikten). Men en GPS ska också se till att meddelanden i alla klasser vidarebefordras inom rimlig tid. – Det finns alltså inget perfekt GPS, utan det är något man vill realisera i algoritmer för tidsfördelning i nätverk. Att tilldela de olika klasserna vikter är något som nät­verks­admi­nis­tra­tören gör, och alltså en bedömningssak.

[nätverk] [24 juni 2017]