kretskoppling

(circuit switching) det sätt att koppla telefon­samtal som används i tradi­tio­nell (analog) tele­foni: varje samtal har en samman­hängande och obruten för­bindelse hela vägen från sändare till mot­tagare tills någon av dem lägger på luren. De dispo­nerar för­bin­del­sen även om de inte säger något. Även data­över­föring med modem är krets­kopplad, eftersom tele­nätet hanterar det som telefon­samtal. Inter­net­kommu­nika­tion är däremot inte krets­kopplad, utan sker med paket­förmed­lande teknik. Det gäller också för 3g-telefoni och internet­telefoni. Pro­ble­met med krets­kopplad data- och tele­kommu­nika­tion är att varje samtal till­delas en bestämd kapa­ci­tet, obero­ende av vad som faktiskt behövs.