lexem

  1. – i språkvetenskap: något som räknas som ett ord, och alltså kan stå i ett lexikon;
  2. – i programmering: kortast möjliga teckensträng som i ett givet sam­man­hang är meningsfull för datorn, alltså som kan behandlas som en in­struk­tion eller som ett värde. – Skillnaden mellan ett lexem och en token är att ett lexem kan ses som en instans av ett token; en token kan alltså mot­svaras av många olika lexem. Datorn identifierar först en teckensträng som ett lexem, men för att kunna behandla teckensträngen måste lexemet sedan också identifieras som en instans av en token. (Språkvetenskaplig jämförelse: ”hylla” kan identifieras som ett lexem – det står i ordboken – men för att förstå meningen som ordet står i måste man också veta om det är verbet att hylla, som i hyllningar, eller substantivet hylla, som i bokhylla. Ordklasserna, eller andra språkvetenskapliga kategorier, kan ses som klasser av språkliga tokens.)

– På engelska: lexeme.

[programmering] [språk] [15 juni 2017]