nyckelutväxling

delning av krypteringsnycklar mellan två eller flera parter för att de sedan ska kunna skicka krypte­rade meddel­anden till varandra. – I symmet­risk kryptering är nyckelutväxling en nödvändig­het, eftersom både sändare och mottag­are måste ha tillgång till samma nyckel. Utväxlingen av nycklar medför en risk att någon obehörig kommer över nyckeln, som ju finns på minst två ställen. Det är också omständligt att byta ut nycklarna, såvida man inte använder engångskrypto. – Vid asymmetrisk kryptering, som sedan länge är standard på internet, behövs i princip ingen nyckelutväxling. Men eftersom asymmetrisk krypte­ring är mycket långsam används det i prak­tiken alltid i kombina­tion med symmet­risk kryptering: den asymmetriska krypte­ringen används för att kryptera nycklar som sedan utväxlas. Själva meddel­andet krypteras sedan med symmet­risk krypte­ring. – På engelska: key exchange. – Se också nyckelförhand­ling (key negotiation).

[kryptering] [ändrad 13 september 2019]