replikering

automatisk kopiering av data. – Replikering görs för att auto­ma­tiskt skapa reserv­kopior av data, eller för att sprida data till flera data­baser. Re­pli­ke­ring kan göras så att varje trans­aktion eller annan ändring kopi­eras omedel­bart, eller så att hela data­baser, webb­­sidor eller andra doku­ment kopi­eras regel­bundet. – Man skiljer mellan synkron och asynkron re­pli­ke­ring. Synkron re­pli­ke­ring innebär att data upp­dateras exakt sam­tidigt på alla servrar. Det är viktigt till exempel i biljett­för­sälj­nings­system, så att man inte kan sälja samma biljett två gånger. Synkron re­pli­ke­ring sker med en metod som kallas för två­fas­över­lämning. Asyn­kron re­pli­ke­ring innebär att upp­da­te­ring­arna inte sker exakt sam­tidigt. Det ställer lägre krav på nätet. Man talar också om olika grader av full­stän­dig­het (fidelity) vid re­pli­ke­ring: viss in­for­ma­tion kan ute­lämnas av olika skäl. – Ur­sprung­ligen var re­pli­ke­ring hier­arkisk: en databas (käll­data­basen) var original, den andra (mål­data­basen) var replik. Numera är re­pli­ke­ring ofta icke-hier­arkisk: det är i praktiken samma sak som syn­kron­i­se­ring av data.