replikering

(replication) – automatisk kopiering av data. – Replikering görs för att auto­ma­tiskt skapa reserv­kopior av data, eller för att sprida data till flera data­baser. Re­pli­ke­ring kan göras så att varje trans­aktion eller annan ändring kopi­eras omedel­bart, eller så att hela data­baser, webb­­sidor eller andra doku­ment kopi­eras regelbundet. – Man skiljer mellan synkron och asynkron re­pli­ke­ring:

  • Synkron replike­ring innebär att data upp­dateras exakt sam­tidigt på alla servrar. Det är viktigt till exempel i biljett­för­sälj­nings­system, så att man inte ska kunna sälja samma biljett två gånger. Synkron repli­ke­ring sker med en metod som kallas för två­fas­över­lämning;
  • – Asyn­kron re­pli­ke­ring innebär att uppdateringarna inte sker exakt samtidigt. Det ställer lägre krav på nätet.

– Man talar också om olika grader av full­stän­dig­het (fidelity) vid replikering: viss informa­tion kan ute­lämnas av olika skäl. Ur­sprung­ligen var replike­ring hierarkisk (eller enkelriktad): en databas (källdatabasen) var original, den andra (måldatabasen) var replik. Numera är replike­ring ofta icke‑hierarkisk: de två databaserna är jämställda. Det är i praktiken samma sak som synkronisering av data.

[databaser] [ändrad 16 april 2018]