Simputer

(simple computer) – en nerlagd billig enkel dator som utvecklades i Indien för att användas av fattiga bybor. – Sim­puter lan­se­rades i början av 2002, och kostade då ungefär två tusen kronor. År 2005 var det uppen­bart att den inte blivit någon för­sälj­nings­fram­gång, och 2006 upp­hörde mark­nads­föringen. – Sim­puter var en hand­hållen penn­dator med Linux och en Strong­Arm-pro­cessor. Sim­puter var kon­stru­erad så att flera an­vändare lätt skulle kunna dela på en dator: varje an­vändare hade ett eget smart­kort till datorn med per­son­lig in­for­ma­tion. – Sim­puter kon­stru­era­des av en ideell indisk orga­nisa­tion, The Simputer Trust, och till­verkades av företag på licens. En version för den all­männa mark­na­den såldes som Amida Simputer. – 2012 kom en annan indisk låg­pris­dator, se Aakash. – Jäm­för med One laptop per child (”hundra­dollars­datorn”).

[datorer] [lågprisprodukter] [nerlagt] [ändrad 17 april 2017]