spektrumförvaltning

(spectrum management) – reglering av användningen av radio-­spektrum. – Till radiospektrum räknas alla radio­frekvenser som kan användas för radio, tv, mobil­telefoni, kommunikations­radio och tråd­lös data­över­föring. Syftet med spektrum­förvaltning är att uppnå effektiv användning av radio­frekvenserna (frekvens­tilldelning), före­bygga störningar och andra tekniska problem samt att sam­arbeta med andra länder för att för­hindra störningar och skapa inter­nationella tekniska standarder. – Spektrum­förvaltning i Sverige sköts av PTS.

Dagens ord: 2013-05-19