spionprogram

(spyware) – insmusslat program som kartlägger användarens beteende vid datorn, till exempel vilka webb­sidor hon hämtar. – Spion­program installeras på datorn som smyg­program utan användarens vet­skap när hon laddar ned ett annat program. Det kan också vara en dold funktion hos ett program. Pro­grammet samlar in och sparar information om webb­adresser, e-post­adresser eller annat och vidare­befordrar det till en server när det får tillgång till internet. Informationen används sedan för marknads­föring, till exempel spam, i säll­synta fall även för insamling av kom­pro­met­terande information om användaren. Det finns sär­skilda program som upp­täcker och avlägsnar spion­program, men det är svårt, eftersom de är gjorda för att bli osynliga i datorns fil­system. – Läs också om skum­program (scumware) och tangentloggare samt den avsiktliga felskrivningen apyware. – Skillnaden mellan spionprogram och infiltrations­program är oskarp. Ordet spion­program används oftast om pro­gram som installeras i kommersiellt syfte, alltså för att sprida reklam, medan infiltrations­program används för industri­spionage.