SPML

Services provisioning markup language – språk för beskrivning och hantering av in­formations­för­sörjning i företag och myndig­heter. SPML ska ge möj­lig­het att automatiskt ange vilka användare eller datorer som ska ha åt­komst till viss elektronisk information och att ändra och återkalla sådana rättig­heter. Detta ska kunna göras med ett enda SPML-med­delande, även om det gäller många informations­källor. SPML bygger på XML och lan­se­ra­des 2003. –SPML har utvecklats inom Oasis, läs mer här.

[förkortningar på S] [xml] [åtkomst] [ändrad 21 juni 2017]