textavgränsad

(text-delimited) – om information som är ordnad i tabellform: där gränsen mellan fälten i varje post markeras med ett tecken. (Detta gäller för hur tabellen lagras, inte för hur den normalt visas på skärmen.) – Text­av­gränsat format eller text­separerat format är ett fil­format som används när information i tabell­form ska flyttas från ett program till ett annat. På engelska: text‑separated eller text‑delimited. – Pro­gram­men använder för sin egen inre funktion olika sätt för att markera gränsen mellan fält i tabellen, men de brukar kunna exportera och importera information i textav­gräns­a­de format. – Vilket tecken som används som text­avgräns­are varierar. Det är nöd­vänd­igt att välja ett tecken som inte före­kommer i texten i fälten. De två van­lig­aste typerna är:

  • – Kommaavgränsat format markerar gränsen mellan fält med komma­tecken. Om man använder det formatet får det inte förekomma kommatecken i texten i fälten. Använder man till exempel kommaavgränsat format för att exportera ett adress­register blir det fel om registret innehåller ”Storgatan 1, 3 trappor”. Kommat gör nämligen att pro­gram­met tror att ”Storgatan 1” och ”3 trappor” ska stå i två olika fält. Det kan leda till att innehållet i alla därpå följande fält förskjuts ett steg. Kallas också för kommaseparerat format, på engelska comma‑delimited eller comma‑separated;
  • – Tabbavgränsat format markerar gränsen med tabb (tabulator). Notera att tabb också är ett tecken, även om det inte syns. Kallas också för tabbseparerat format, på engelska tab‑delimited eller tab‑separated.

[databaser] [ändrad 3 augusti 2018]