tjänstefiering

(servicification eller servitisation) att processer och funktioner i it-system görs om till tjänster. All­mänt innebär detta att processen/funktionen separeras från det system som den tidigare har ingått i och för­packas separat. Den får ett namn och ett pro­gram­me­rings­gräns­snitt så att andra program kan anropa den och be den att utföra olika uppgifter. Detta kan ske inom ramen för före­taget, men tjänsten kan också till­handa­hållas av ett annat företag på ett stan­dard­i­serat sätt. De två engelska orden ser­vici­fi­cation och ser­viti­sation hade ur­sprung­ligen något olika inne­börd, men de är numera ut­byt­bara. Ser­viti­sation är språk­ligt korrekt, men ser­vici­fi­cation är mer be­grip­ligt.