baslinje

(baseline) – allmänt: en tänkt nivå som man utgår från när man mäter eller förändrar något. Vanligtvis utgår man, när man talar om baslinje, inte från värdet noll utan från värden som motsvarar ut­gångs­läget. Syftet är att kunna mäta förändringar:

  1. ursprunglig nivå, basnivå – utgångsvärden för en förändringsprocess: kvantitativ beskrivning av det som ska förändras sådant det är innan för­änd­ringen påbörjas;
  2. – motsvarande för olika slags försöksverksamhet, till exempel testning av läkemedel;
  3. – i systemutveckling även: etappmål – en på förhand definierad nivå i utvecklingsarbetet då man anses ha klarat av en del och kan gå vidare till nästa. Man har alltså nått baslinjen för nästa nivå;
  4. basår, basperiod – tidpunkt som man utgår från vid jämförelser;
  5. – i typografi: den tänkta linjen längs neder­kanten på bok­stäver som a, b, c, d. – Några bok­stäver som g och j har en del som hänger nedanför bas­linjen, ett under­häng;
  6. baseline budgetingbasbudgetering – budgetering som utgår från före­gående års budget med justering för inflationen (och eventuellt andra kända faktorer);
  7. grundprinciper (för engelska baseline) – ståndpunkter som man inte kan ge efter från;
  8. baseline document – utkast, underlag, avsett för förhandlingar;
  9. – se också triangulering;
  10. – i baseball: tänkt linje mellan två intilliggande baser; i tennis: den målade linje som är längst bort från nätet på vardera planhalvan.

[ekonomi] [språktips] [statistik] [testning] [typografi] [ändrad 10 augusti 2017]