undantag

(exception) – i programmering: händelse som avbryter den normala program­körningen tillfälligt eller för gott. – Som undan­tag i denna betydelse räknas fel som programmeraren inte har förutsett, eller som inte kan eller inte bör lösas inom ramen för programmet. – Undan­tag kan bland annat orsakas av felaktiga indata eller av tekniska störningar. Även avbrott, som inte är några fel, räknas ibland som undantag. – Fatal exception (systemfel, fatalt fel) är ett fel som stoppar programmet eller operativsystemet så att det måste startas om. – Att kasta ett undantag (throw an exception) inne­bär att programmet, när det upptäcker ett fel, avbryter körningen, sparar sitt tillstånd och skickar felet vidare till ett separat program, en undantagshanterare (exception handler). Undantagshanteraren fångar (catches) undantaget. När felet har hanterats till exempel genom att felet rappor­teras kan körningen återupptas på lämpligt sätt. – Man delar in undantagen i kontrolle­rade undantag (checked exceptions) och okontrollerade undantag (un­checked exceptions). Kontrollerade undantag är av en typ som är känd sedan tidigare, och som kan hanteras på ett känt sätt.

[fel] [programkörning] [ändrad 1 april 2021]

Dagens ord: 2021-02-21