Facebook M

nerlagd experimentell digital hjälpreda som kunde användas med Facebook Mes­sen­ger. – Face­book M skulle själv­ständigt kunna boka tider, köpa presenter och leta in­for­ma­tion. – Face­book M påminde om Apples Siri och Microsofts Cortana, men skilde sig från dem genom att mänsk­liga assistenter hjälpte pro­gram­men när det behövdes. Ett system för maskininlär­ning följde de mänsk­liga assis­tent­ernas arbete, och skulle kunna lära av det. – Face­book M testades först i San Fran­cisco-området med början i augusti 2015, och var bara tillgängligt för en begränsad grupp. I januari 2018 lades projektet ner. Tjänsten var först känd som Money­penny. – Se Facebooks webb­sidor (inaktuellt). – Jäm­för med Amazon Echo, Soundhounds Hound och med IBM:s Watson samt med Wolfram Alpha.

[maskininlärning] [nerlagt] [personliga data] [ändrad 10 september 2018]

CalDav

standard för syn­kroni­sering av kalendrar i datornät. Alla program och servrar som är anpassade till CalDav kan utbyta uppgifter. – CalDav är en kombination av standard­formatet iCalendar för kalender­uppgifter och WebDav-standarden för gemen­sam redigering av dokument på webben. Namnet står för Calendaring extensions to WebDav. – Standarden lades fram 2003 av Lisa Dusseault (blogg). – CalDav styrs av organisationen Calconnect (länk).

[personliga data] [standarder]

synkronisering

(synchronization, förkortat sync, på svenska synk) –

  1. – samordning av innehållet på program av liknande slag, till exempel adress­register eller kalendrar. När syn­kroniseringen är avslutad är det samma data på alla de inblandade pro­grammen. (Oftast så att den senast gjorda ändringen gäller, oav­sett vilken enhet den har gjorts på.) – Syn­kronisering används för att se till att bärbar utrustning (bärbara datorer, mobil­telefoner) har samma data som stationära datorer, eller att webbaserade program inne­håller samma data som fast installerade program. Att synkronisera kallas ofta för att synka, och syn­kronisering kallas för synkning;
  2. – att se till att två klockor visar exakt samma tid; att se till att två processer är sam­ordnade i tid (går i takt). Detta är den ursprungliga betydelsen.

personal information management

(PIM) – hantering av personlig information som kalender, adresser, anteckningar, komihåglista, e-post och bokmärken. Program som kallas för personal information managers brukar ha kalender, adressregister, anteckningar och komihåglista, eventuellt fler program. Sådana program körs ofta på smarta mobiler och kan synkas med program på persondatorer eller på webben. – Det första spridda programmet i genren var Sidekick† på 1980‑talet. På 1990‑talet blev det populärt med handdatorer för personlig information, främst Palm†, som ofta synkades med program på persondatorer. Programtypen har sedan dess flyttat över till mobiltelefoner. – I allmän betydelse handlar personlig informationshantering om konsten att hantera all digital information som vi behöver ha tillgång till för eget bruk.

[personliga data] [ändrad 14 mars 2018]

iCalendar

standardformat för överföring av information mellan datoriserade ka­lend­rar. Används i stället för det äldre vCalendar i de flesta nyare ka­len­der­pro­gram. iCalendar ska inte förväxlas med Apples ka­len­der­pro­gram iCal, som sedan 2013 bara heter Calendar. – Läs mer i Wikipedia.

[personliga data] [ändrad 8 juni 2017]

Flock

  1. – nerlagd webbläsare, anpassad till sociala nätverk. Den första versionen av Flock kom 2005. I april 2011 med­delades att pro­dukten avvecklas och att de server­­baserade tjänster som var knutna till webb­­läsaren läggs ner. Flock hade inbyggda funktioner för sociala nät­verk, mikro­bloggar, vanlig blogg­ning samt delning av bilder och bok­­märken med andra an­vändare. Läs mer i Wikipedia. – Fler webb­läsare;
  2. – app för kryp­te­rad syn­­kro­ni­­se­ring av kon­tak­ter och ka­lend­rar. Lan­se­ra­des i sep­tem­ber 2014 av Open Whisper Systems (länk).

[kryptering] [nerlagt] [personliga data] [webbläsare] [ändrad 11 april 2017]

Outlook

Microsoft Outlook – ett program för hantering av e-post och per­son­lig information. Out­look inne­håller bland annat en e‑post­klient, en ka­lender och en adress­bok. Outlook ingår i Microsoft Office, och finns för Windows och Mac. – Se Micro­softs webb­sidor (länk). – Out­look Express var en liknande, men helt separat program­svit som spreds till­sammans med Internet Explorer från 1995, och som av­veck­lades i mitten av 00‑talet. Det var alltså inte en bantad variant av Micro­soft Outlook. – Out­look.com är från 2012 varumärke för Micro­softs gratis e‑post­tjänst som har ersatt Hotmail†.

[personliga data] [ändrad 21 maj 2019]

ACAP

  1. – Automated content access protocol – system med maskin­läs­bara till­stånd och förbud för sök­motorer (spindlar) som samlar in in­for­ma­tion från webb­sidor. – ACAP har ut­veck­lats av ett antal stora medieföretag som ett sätt att reglera in­sam­lingen av nyhets­artiklar och annat upp­hovs­rättsligt skyddat material till bloggar och så kallade ag­gre­ga­torer (webb­platser som samman­ställer nyheter från olika nyhetsmedier). – ACAP kan ses som en vidare­ut­veck­ling av Robots exclusion protocol (robots.txt). Den första versionen av ACAP kom 2007. Ingen av de stora sök­motor­er­na har accepterat ACAP. – Jäm­för med sitemaps och nofollow. – Se the-acap.org;
  2. – se Advanced common application platform;
  3. – se Application configuration access protocol.

[förkortningar på A] [personliga data] [radio och tv] [sökmotorer] [upphovsrätt] [ändrad 8 januari 2018]

MobileMe

avvecklad avgifts­belagd tjänst för Mac­-användare med bland annat synkronisering av adress­bok och kalender. – Den har ersatts av Apples tjänst iCloud. – Be­slutet att avveckla MobileMe blev känt under 2011, och den 30 juni 2012 stängdes MobileMe slutgiltigt. – MobileMe lanserades 2008 under det namnet. Tidigare hade Apple erbjudit liknande tjänster under namnen iTools (från år 2000) och .Mac (DotMac) från 2002. (Se också det äldre eWorld.) – MobileMe erbjöd synkronisering av adressbok och kalender, lagrings­utrymme på nätet, en tjänst för att spåra datorn om den blev stulen, foto­album som kan visas för andra, publicering av webb­sidor, chatt samt möjlighet att synkronisera även med Windows. Tjänsten var relativt dyr, och blev aldrig blivit särskilt populär.

[nerlagt] [personliga data] [ändrad 12 november 2018]