Outlook

Microsoft Outlook – ett program för hantering av e-post och per­son­lig information. Out­look inne­håller bland annat en e‑post­klient, en ka­lender och en adress­bok. Outlook ingår i Microsoft Office, och finns för Windows och Mac. – Se Micro­softs webb­sidor (länk). – Out­look Express var en liknande, men helt separat program­svit som spreds till­sammans med Internet Explorer från 1995, och som av­veck­lades i mitten av 00‑talet. Det var alltså inte en bantad variant av Micro­soft Outlook. – Out­look.com är från 2012 varumärke för Micro­softs gratis e‑post­tjänst som har ersatt Hotmail†.

[personliga data] [ändrad 21 maj 2019]

MobileMe

avvecklad avgifts­belagd tjänst för Mac­-användare med bland annat synkronisering av adress­bok och kalender. – Den har ersatts av Apples tjänst iCloud. – Be­slutet att avveckla MobileMe blev känt under 2011, och den 30 juni 2012 stängdes MobileMe slutgiltigt. – MobileMe lanserades 2008 under det namnet. Tidigare hade Apple erbjudit liknande tjänster under namnen iTools (från år 2000) och .Mac (DotMac) från 2002. (Se också det äldre eWorld.) – MobileMe erbjöd synkronisering av adressbok och kalender, lagrings­utrymme på nätet, en tjänst för att spåra datorn om den blev stulen, foto­album som kan visas för andra, publicering av webb­sidor, chatt samt möjlighet att synkronisera även med Windows. Tjänsten var relativt dyr, och blev aldrig blivit särskilt populär.

[nerlagt] [personliga data] [ändrad 12 november 2018]

Google Now

tidigare namn på tjänst som tillhandahåller personlig information anpassad till tid och plats. Ingår som app i operativsystemet Android, version 4.1 och senare. Från 2015 har Google slutat använda epitetet Now. Tjänsten ingår i stället i appen Google App. – Google Now tillhandahåller nyheter, sport, väder, restider, tidtabeller, restauranger i närheten, menyer och annat och anpassas till användarens beteende och preferenser. Det är en personlig digital assistent som påminner om visionen Knowledge navigator. Google Now har kritiserats för att det kartlägger användarens beteende i detalj. – Se Googles webb­plats.

[appar] [personliga data] [ändrad 26 juli 2017]

Sidekick

  1. – en smart mobil som säljs i USA av operatören T‑Mobile. Den hade ursprungligen en speciell form med en svängbar bildskärm som täckte ett litet tangentbord när det inte används. Numera är bildskärmen ett lock över tangentbordet. Sidekick använde från början ett operativsystem från företaget Danger†, som senare köptes upp av Microsoft och avvecklades. 2016 säljs en modell med Android. – Se t-mobile.com/brand/sidekick. – Sidekick marknadsfördes först som hiptops (”höftdatorer”) i analogi med laptop;
  2. – ett av de första programmen för personlig informationshantering, släppt 1983 av företaget Borland för MS‑Dos. – Sidekick lästes in i arbets­minnet och kunde ligga kvar där under hela passet, även om användaren arbetade med andra program, och det aktiverades med en knapptryckning. (Normalt på den tidens persondatorer kunde man annars bara köra ett program åt gången.) Sidekick hade en kalender, en adressbok, en enkel ordbehandlare, en räkneapparat, en nummerslagare och en ASCII-tabell. Pro­gram­met vidareutvecklades i olika former fram till 1999. – Rättigheten att använda varumärket Sidekick köptes sedan av Motorola, som sedan hyrde ut namnet till Danger för en speciell typ av mobiltelefon (se ovan). – Se också Sidekick Museum (länk).

– En sidekick är en så kallad vapendragare – drabant, ständig följeslagare. I underhållning är det en bisittare – en närvarande men underordnad kompanjon till programmets huvudperson.

[it-historia] [mobilt] [personliga data] [ändrad 11 januari 2019]

 

Chandler

en personlig informationshanterare (e‑post­program, adressbok, kalender med mera), skriven i öppen käll­kod. I praktiken nerlagd sedan 2009. – Programmet utvecklades inom Open source applications foundation (av allt att döma också nerlagd), grundad av Mitch Kapor. Bland utvecklarna fanns Andy Hertzfeld. Ver­sion 1.0 blev klar 2008 efter många års arbete, och kunde då laddas ner från chandlerproject.org. – Chandler blev inte särskilt spritt, och arbetet har i praktiken legat nere sedan 2009, då de anställda sades upp. – Chandler fungerade i Windows, Linux och på Mac. En uppföljare, Chandler2, på­börjades 2009, även den nerlagd eller vilande. – Programmet var uppkallat efter för­fattaren Raymond Chandler (1888—1959, se Wikipedia). – Ut­vecklingen av Chandler beskrevs i boken Dreaming in code från 2008, skriven av Scott Rosen­berg, se dreamingincode.com.

[nerlagt] [personliga data] [ändrad 14 oktober 2018]

Thunderbird

  1. – ett program för hantering av e‑post, RSS‑flöden och Usenet­inlägg, utvecklat med fri och öppen källkod inom Mozilla-projektet. Första versionen av Thunder­bird släpptes 2004. Sommaren 2012 meddelade Mozilla att Mozilla kommer att sätta in sina utveck­lare på andra projekt. Thunder­bird kommer att under­hållas inom Mozilla­projektet, men inte att vidare­utvecklas. Eventu­ellt kommer det att vidare­utveck­las i en fristående grupp. – Se thunderbird.net;
  2. – superdatorsystem vid amerikanska Sandia National Laboratories (sandia.gov), byggt av Dell och bestå­ende av över 4 000 servrar. Operativsystemet är Linux. Det var i mitten av 00‑talet ett av världens snabbaste superdatorsystem (se pressmeddelande).

[e-post] [personliga data] [superdatorer] [ändrad 6 september 2018]