Watson

datorsystem från IBM, konstruerat för att sammanställa information från enorma datamängder i naturligt språk. Watson ska också kunna tolka och besvara frågor som ställs i naturligt språk. Det har blivit kärnan i IBM:s system med webbaserade tjänster för frågor och svar, skriftligen eller muntligen (se talgränssnitt). – Systemets första uppgift var att tävla i fråge­­sporten Jeopardy. Wat­son tävlade i februari 2011 fram­­­gångs­­­rikt mot mänsk­liga Jeopardy­­­mästare i USA. Då bestod Watson av tio skåp med totalt 90 servrar och samman­­lagt 2 880 pro­cessorer. Watson fungerade i tävlingen fri­­­stå­ende, utan an­­slut­ning till inter­­­net: all in­formation som be­hövdes för att besvara frågorna var lagrad på servrarna. – Systemet är upp­­kallat efter IBM:s grundare, Thomas J Watson (men namnet för givetvis också tankarna till Sherlock Holmes hävdatecknare doktor Watson). – Det djupare syftet med ut­­veck­lingen av Watson är att u­t­veckla tekniker för för­­­stå­else av natur­ligt språk, infor­ma­tions­­­utvinning ur stora text­­­massor och for­mu­ler­ing av korrekt ut­tryckta svar på frågor. Watson-tekniken ska kunna användas till exempel som hjälp­­medel för läkare. – Under 2013 öppnade IBM Watson för externa kunder som erbjöds att mata Watson med egen in­for­ma­tion för att sedan kunna använda det för kun­skaps­ut­vinning. Leksaks­till­verkaren Elemental Path ska använda Watson i talande leksaker, se Cognitoys. – Läs mer här. – Läs också om Verse. – Jäm­för med Wolfram Alpha och med Amazon Echo, Apples Siri, Facebook M, Micro­softs Cortana och Sound­hounds Hound.

[ai] [talgränssnitt]

Dagens ord: 2015-11-23