användbarhet

svensk term för usability. – Användbarhet är en önsk­värd egen­skap hos datorer, pro­gram, an­vändar­gräns­snitt och andra verk­tyg och före­mål. Använd­bar­heten är hög om det är lätt att för­stå

  • – vad något ska an­vändas till;
  • – hur man gör;
  • – och lätt att göra det.

– På engelska är det skillnad mellan use­ful­ness (nytta) och usability (god form och funktion), men på svenska har vi an­vänd­bar­het i båda be­tyd­el­serna. – Använd­bar­het är ett forsknings­fält inom industri­design och människa-dator­inter­aktion. – Se också användarvänlig och affordance samt Världs­använd­bar­hets­dagen­.