Common language infrastructure

CLI – en öppen standard från Micro­soft för hur olika program­språk ska kunna an­vändas i ut­vecklings­miljön Dot­net. Tanken bakom CLI är att pro­gram skrivna i olika pro­gram­språk ska kunna köras i Dot­net­miljö utan ändringar. Enkelt ut­tryckt kompileras pro­grammen först till ett mellan­språk, Common inter­mediate language (CIL). CIL-kod kan sedan köras på den virtuella maskinen CLR (Common language run­time). CIL-kod kan alltså köras på vilken dator och vilket operativ­system som helst, för­ut­satt att det finns en CLR för den miljön. – Mer i Wikipedia.