Common language runtime

CLR – den virtuella maskin som ingår i Micro­softs* ut­veck­lings­miljö Dotnet. – CLR kör bytekod i formatet CIL (common intermediate language). CIL-bytekod kan kom­pi­le­ras från källkod i C# eller andra språk som ingår i Dotnet. Vid kör­ningen av byte­koden ”över­sätts” den av CLR till in­struk­tion­er som kan exe­kveras av datorn. CLR är alltså en parallell till Java virtual machine (JVM). – CLR är Micro­softs ut­för­ande av stan­darden CLI (Common language infrastructure) för Windows*. Det finns andra ut­för­anden av CLI som kan köras på andra operativ­system. – Läs mer på Micro­softs webb­sidor (länk).