datalagring

  1. – data storage – lagring av data för fram­tida användning. Med data menas här allt som kan lagras på hård­disk eller andra digitala medier. Alltså siffror, text, ljud, foton, video, ritningar och annat. Man brukar skilja mellan lagring och arkivering: lagring görs på hård­diskar eller andra lagrings­minnen på ett sådant sätt att lagrade data är till­gängliga utan nämn­värd vänte­tid. Arkivering görs däremot ofta på billiga men lång­samma medier (magnet­band, cd, dvd) och innebär längre vänte­tid;
  2. – svensk term för data retention: lagring av data under en förut­bestämd tid. Detta kan göras på grund av lag­stadgade krav eller som en överens­kommelse med kunder eller användare. Se Datalagringsdirek­tivet. – Man talar också om retention på diskussions­forum och liknande: då menar man att inlägg ligger kvar en bestämd tid innan de tas bort.

[datalagring] [lagar] [övervakning]