digital asset

digital tillgång – en persons e-post­konton, konton på sociala nätverk, auktions­sajter, betal­nings­sajter och annat. – Ut­trycket an­vänds vid döds­bo­ut­red­ningar: en av­liden persons konton kan vara båda okända och oåt­kom­liga i brist på lösen­ord. Även om de digitala till­gångarna saknar eko­no­miskt värde kan in­for­ma­tionen vara be­ty­delse­full för de an­höriga. I USA finns företag som ägnar sig åt digital estate manage­ment för att förebygga detta problem.