Enterprise JavaBeans

teknik för utveckling och användning av program skrivna i Java Beans i företagsnät. Utvecklad av Sun†, numera del av Oracle. – Syftet med Enter­prise JavaBeans är att program­utveck­larna bara ska behöva tänka på vad pro­gram­men ska uträtta för verk­sam­heten. De ska inte behöva tänka på tekniska problem som trans­aktioner, lagring, be­last­ning och säkerhet. De funk­tion­erna sköts av en så kallad container: en server som fungerar som mellan­program mellan pro­gram­men och it-systemet. – Se Oracles webb­sidor.

[programspråk] [ändrad 2 november 2017]