mellanprogram

även: mellanvara, anpassnings­pro­gram, på engelska middle­ware – program som för­med­lar arbets­upp­gifter mellan an­vänd­ar­nas program och dator­nätets re­surser som data­baser. – Mellan­pro­gram­mens uppgift är att förenkla an­vänd­a­rens arbete genom att omärk­ligt lösa ett antal problem. Sådana problem är att hålla reda på var re­surser finns, att styra trafiken mellan an­vänd­arna och data­bas­er­na så att den blir effek­ti­vare och att över­sätta mellan olika pro­gram­språk och proto­koll. – En vanlig typ av mellan­program är trans­aktions­hante­rare (transaction managers), som styr trafiken mellan klient­pro­gram­men och data­bas­erna i ett nätverk. – Ordet mellanprogram/middleware var närmast en klyscha på 1990-talet, men i dag är mellan­pro­gram av olika slag en själv­klar­het i de flesta it-system. – Se också Data­term­gruppen* (länk). – Fler ord på ware.