transaktion

inom it: köp, beställning, betalning eller annan överlåtelse av värde eller andra tillgångar som inbegriper en avsändare och en mottagare och som måste genom­föras från början till slut. – Om någon till exempel köper en biljett ingår det i transaktionen att köpet registreras, betalningen tas emot (eller faktura skickas) och biljetten lämnas ut till köparen (eller reserveras för avhämtning). Ingen annan ska kunna köpa samma biljett, såvida inte köpet går tillbaka. Om trans­aktionen inte kan slut­föras räknas den som misslyckad, och de delar av trans­aktionen som ändå har genom­förts ska återkallas. Sedan kan man börja om från början. Ofta sker trans­aktioner i denna be­tydelse i nätverk med data­baser, och det är då viktigt att all information i nät­verket om trans­aktioner är samstämmig. Transaktionshantering är alltså av största betydelse för alla verksam­heter där man köper, säljer, bokar och be­ställer. Avsändare och mottagare, som nämndes ovan, behöver inte vara två olika personer eller organisationer, utan kan vara två konton i samma databas. – När det gäller data­baser är en tran­saktion en eller flera operationer (tillägg, ändringar, strykningar) som måste göras vid samma till­fälle och i ett sammanhang. Alla delar av en transaktion måste slutföras. Om detta inte sker av någon an­ledning återställs data­basen (se rollback) – ingen av ändringarna, tilläggen eller strykningarna sparas. (Sedan försöker man vanligt­vis igen.) Detta är nödvändigt för att bevara databasens integritet: om ett företag säljer en vara för 500 kronor måste det registreras både att varan inte finns kvar på företaget längre och att det finns en in­komst på 500 kronor. De två ändringarna till­sammans utgör alltså en transaktion i denna be­märkelse.

[databaser] [ändrad 13 juni 2018]