felkritisk systemdel

(single point of failure, förkortat spof) svag punkt, svag länk inom it-säker­het: del av ett it-system som måste fungera för att it-systemet som helhet, eller viktiga funk­tioner i systemet, ska fungera. Om den svaga punkten inte fungerar fungerar ingen­ting, eller går inte att använda på något menings­fullt sätt. Fel­kritisk system­del är den term som re­kom­men­de­ras av SIS i ordlistan Terminologi för informationssäkerhet (SIS HB 550, utgåva 2). Se också mission critical.