felrättande kod

programkod som rättar fel som uppstår vid över­föring av data, vanligtvis i kombination med kod som upp­täcker sådana fel. Rättandet gäller alltså fel som har tekniska or­saker, som att ettor och nollor har bytts ut eller fallit bort. Det finns två huvud­sakliga sätt att rätta sådana fel när de har upp­täckts: antingen kan pro­grammet be­gära om­sändning av in­formationen där felet finns, eller också kan den fel­rättande koden rätta felen. Det senare fungerar som regel bara när felet är litet (se check­summa). På engelska talar man om automatic repeat request (arq) respektive forward error correction (feq). -­­ För fel­rättande kod an­vänds på engelska termer som error checking and correction (ecc) och error detection and correction.