forward error correction

(fec) – i dataöverföring: rättelse av fel i med­delande hos mot­tagaren, alltså utan att mot­tagaren (mot­tagarens ut­rustning) begär om­sändning. Felet kan rättas därför att med­delandet inne­håller redundant in­formation, som check­summor. Ett pro­gram med fel­rättande kod kan därför både upp­täcka felet och räkna ut hur det ska rättas. Läs mer i Wikipedia.