grafdatabas

databas som representerar och lagrar sambanden mellan databasens element som grafer. Även sökningar i data­basen görs genom att man följer graferna. Grafdatabaser är inte till för att visualisera databaser för användaren, utan för att möjliggöra mer flexibel analys än vad som är möjligt med relationsdatabaser. – Med graf menas ett nätverk av noder och namngivna förbindelser som kallas för kanter eller bågar (edges). (Man und­viker ordet relation, eftersom det ordet har en teknisk be­ty­delse i relationsdatabaser.) Noderna i grafen repre­sen­terar objekt som personer, föremål och företag. Förutom namn kan noderna stå för olika egen­skaper. Noderna är också kopplade till var­andra med kanter som står för förhållanden som ägare av…, kund hos…, medlem av…, gift med…. – Grafdatabaser har fördelar jämfört med relationsdatabaser när det gäller lagring och sökning av data på in­di­vi­duell nivå, medan re­la­tions­data­baser är mer effektiva när samma opera­tion ska göras på ett stort antal poster. – Det svenska företaget Neo4j (neo4j.com) är världsledande i grafdatabaser och utförde bland annat analysen av datamängderna i Panamadokumenten. – På engelska: graph database. – Mer i Wikipedia.

[databaser] [ändrad 6 november 2018]

Dagens ord: 2018-11-07