grafdatabas

databas som representerar och lagrar sambanden mellan databasens element som grafer. Även sökningar i data­basen görs genom att man följer graferna. – Grafdatabaser är inte till för att visualisera databaser för användaren, utan för att möjliggöra mer flexibel analys än vad som är möjligt med relationsdatabaser. – Med graf menas ett nätverk av noder och namngivna förbindelser som kallas för kanter eller bågar (edges). (Man und­viker ordet relation, eftersom det ordet har en teknisk be­ty­delse i relationsdatabaser.) Noderna i grafen repre­sen­terar objekt som personer, föremål och företag. Förutom namn kan noderna stå för olika egen­skaper. Noderna är också kopplade till var­andra med kanter som står för förhållanden som ägare av…, kund hos…, medlem av…, gift med…. – Grafdatabaser har fördelar jämfört med relationsdatabaser när det gäller lagring och sökning av data på in­di­vi­duell nivå, medan re­la­tions­data­baser är mer effektiva när samma opera­tion ska göras på ett stort antal poster. – Det svenska företaget Neo4j (neo4j.com) är världsledande i grafdatabaser och utförde bland annat analysen av datamängderna i Panamadokumenten. – På engelska: graph database. – Mer i Wikipedia.

[databaser] [ändrad 6 november 2018]

Dagens ord: 2018-11-07