homomorfisk kryptering

(homomorphic encryption) –– ett slags kryptering där man kan bearbeta den krypterade texten utan att först dekryptera den. Man kan alltså ändra i den krypterade texten eller göra sökningar i den utan att dekryptera den först. Man kan också, till exempel, multiplicera två krypterade tal med varandra (mH56Ykt2xc ⨯ 3gyo42mrx) och få en korrekt, men fortfarande krypterad, lösning. Man behöver alltså inte ha tillgång till nyckeln för att göra detta (däremot för att förstå lösningen). –– Homo­morfisk kryptering har både nackdelar och fördelar. En nackdel är att informa­tionen kan mani­pu­leras av obehöriga utan att de först behöver knäcka krypteringen. En fördel är att man till exempel kan göra sökningar på en krypterad hård­­disk utan att behöva dekryptera hela hård­disken först. Man skulle med homo­morfisk kryp­te­ring kunna pro­grammera en dator som man, av någon anledning, inte litar på att göra rutin­beräk­ningar av krypterade data och returnera resultatet som sedan dekrypteras av mot­tag­aren. Om någon obehörig kommer åt infor­ma­tionen i den icke betrodda datorn är den krypterad och obe­griplig. – Den första funge­rande homo­morfiska kryp­te­ringen utveck­lades av forskaren Craig Gentry (länk) på IBM, och presenterades 2009. Den är mycket resurs­krävande. – Homo­morfisk kryptering är en form av malleabel kryptering. – Mer i Wikipedia. – Läs också om black box obfuscator och om Enigma (bety­delse 2).

[kryptering] [ändrad 4 april 2017]

Dagens ord: 2017-09-08