innehållsansvarig

(curator, content curator) – den som ansvarar för en samling material (text, bilder, musik, video). An­svaret gäller att inne­hållet i samlingen är relevant för samlingens ända­mål: aktuellt, korrekt, full­ständigt och till­gängligt för an­vändare. An­svaret brukar också om­fatta be­skrivning och katalogisering samt att gallra ut material som inte längre bör ingå i samlingen. Arbets­upp­giften kallas på engelska för data curation, innehålls­ansvar. (Curation, som i content curation, kan över­sättas med kuratering.) – Om ordet curator/kurator: – Det engelska ordet curator an­vänds sedan länge om den som an­svarar för samlingarna på ett museum. På svenska används ordet kurator traditionellt om råd­givare i sociala frågor. Men den engelska betydelsen har lånats in till svenska, fast då stavas ordet oftast med c. Ordet an­vänds också om den som an­svarar för samlingar som är till­gängliga genom inter­net. Så hur löser vi pro­blemet att vi har samma ord i två rätt olika be­tydelser? Språk­rådet re­kom­men­derar i första hand be­nämningen inne­hålls­ansvarig för engelska curator. Om ordet kurator an­vänds i denna be­tydelse bör det stavas med kkurator. Då får vi också orden kuratera och kuratering. – Inne­hålls­ansvarig ska inte för­växlas med an­svarig ut­givare.