innehållsansvarig

(curator, content curator) – den som ansvarar för en samling material (text, bilder, musik, video). – Ansvaret gäller att inne­hållet i samlingen är relevant för samlingens ända­mål: aktuellt, korrekt, fullständigt och tillgängligt för an­vändare. An­svaret brukar också om­fatta be­skrivning och katalogisering samt utgallring av material som inte längre bör ingå i samlingen. Arbetsuppgiften kallas på engelska för data curation, innehållsansvar. (Curation, som i content curation, kan över­sättas med kuratering.) – Om ordet curator / kurator: – Det engelska ordet curator används sedan länge på svenska om den som ansvarar för samlingarna på ett museum. På svenska används ordet kurator traditionellt om råd­givare i sociala frågor. Men den engelska betydelsen har lånats in till svenska, fast då stavas ordet oftast med c. Ordet används också om den som an­svarar för samlingar som är till­gängliga genom internet. Så hur löser vi problemet att vi har samma ord i två rätt olika be­tydelser? Språk­rådet rekom­men­derar i första hand benämningen innehålls­ansvarig för engelska curator. Om ordet kurator ändå används i denna betydelse bör det stavas med kkurator. Då får vi också orden kuratera och kuratering. – Innehållsansvarig ska inte förväxlas med an­svarig ut­givare.

[arkiv och bibliotek] [informationshantering] [publicering] [språktips] [yrken] [ändrad 16 oktober 2019]