InnoDB

databasmotor för MySQL, utvecklad för att klara trans­aktions­hante­ring. (Den ursprungliga data­bas­motorn för MySQL, MyIsam klarar inte trans­aktions­hante­ring.) –– InnoDB är den förvalda data­bas­motorn i MySQL sedan version 5.5. InnoDB utveck­lades av det finska före­taget Innobase, som 2005 köptes av Oracle, och som 2013 upp­hörde att existera som särskilt varu­märke. Produkten finns kvar, se MySQL:s webbsidor.

[databaser] [ändrad 4 april 2017]