instans

  1. – i objektorientering: ett objekt som för­verkligar egen­skaperna hos en klass. Klasserna är abstrakta, objekten är konkreta instanser, det vill säga körbar kod. Alla objekt i ett objekt­orienterat system är instanser av klasser. Ett objekt som representerar en bestämd kund i ett kundregister är till exempel en instans av klassen Kund. Det har alla egenskaper som tillhör klassen Kund plus det som är specifikt för den enskilde kunden. Objektet innehåller också data om den specifika kunden. – I program­språket Java kallas även instanserna av klasser för klasser. – Utan­för den objektorienterade sfären kan man tala om instanser av sådant som mallar, för­in­ställningar och rutiner: en namn­given variant med be­stämda egenskaper är en instans av en mer allmän grund­form. – Se också instansiera;
  2. – om virtuella maskiner: en virtuell maskin som är i drift. Till skillnad från en image, som är den lagrade mjuk­vara som blir en virtuell maskin när den aktiveras. En instans är alltså ett dator­program som körs och som beter sig mot andra pro­gram som om det var en dator i hård­varu­form.

– På engelska: instance.

[programmering] [virtuellt] [ändrad 29 januari 2021]