integrated development environment

(förkortat IDE) – integrerad (program-)ut­veck­lings­miljö – program med redskap och hjälp­medel för pro­gram­me­rare. Inne­håller ofta en editor för källkod, en kom­pi­lator eller program­tolk och en debugger samt andra hjälp­medel för fram­ställ­ning av körbara program.

[programmering] [ändrad 15 maj 2017]