interaktiv

(interactive) – inom it: som direkt svarar på an­vändarens instruktioner eller handlingar. – An­vändaren sitter vid datorn och ser på bild­skärm (eller genom annat medium) hela tiden vad datorn gör. Det är under­förstått att resultatet av användarens instruk­tioner till inter­aktiva program i de flesta fall visas genast, i varje fall utan irriterande vänte­tid. En aspekt är att program som används interaktivt ofta inte har någon slutpunkt som definieras av programmet. Användaren bestämmer när arbetet ska avslutas. (Jämför med batch.) – Bak­grund: Inter­aktiv data­teknik har växt fram sedan ungefär 1960. Dess­för­innan förekom bara batchkörningar: användaren matade in sina instruk­tioner i datorn, vanligt­vis på hålkort, och väntade på resultatet i form av en ut­skrift på papper. Om resultatet tydde på att användaren hade pro­gram­merat fel fick hon upp­repa proce­duren. Det var Digital† med sina mini­datorer som införde arbets­sättet där an­vändaren satt vid en bildskärm och direkt kunde se resul­tatet av sina in­matningar. I början skedde inmatningen enbart i form av text och siffror. 1963 visade Ivan Suther­land upp ett program med grafiskt användar­gräns­snitt. Det typiska användar­gräns­snittet för person­datorer med mus (FIMP) slog igenom på 1980‑talet med Mac.

[användargränssnitt] [it-historia] [ändrad 15 juni 2018]